Borges Pereira, Carlos Eduardo, BrasilISSN: 0718-378X